Dao De Jing sutra 005

Dao De Jing sutra, reversed writing